Privacyverklaring ​

Inleiding
Deze website, www.verloskundigengeleen.nl wordt onderhouden door Praktijk van Verloskundigen Geleen en Inspired by Why. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de verloskundige praktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over de Praktijk van Verloskundigen
Praktijk van Verloskundigen is gevestigd te Geleen ingeschreven onder inschrijvingsnummer KVK 14127332 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Praktijk van Verloskundigen te bereikbaar op telefoonnummer 046-4746000. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigengeleen.nl

Online registratie van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden geregistreerd in het online verloskundig registratie systeem Orfeus.NEN Gecertificeerd welke voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG. Dit systeem is alleen toegankelijk voor door de praktijk geregistreerde verloskundigen en assistenten. Al deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Registratie van NAW, geboortedatum, BSN en zorgverzekeringsnummer worden digitaal verwerkt ten behoeve van klanten bestand, controle identiteit en indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar.

Foto 
Een gevraagde (webcam) foto wordt alleen opgeslagen in het medisch dossier ten behoeve van de herkenbaarheid van de cliënt voor de verloskundigen en assistenten in het kader van de zorgverlening. Het fotobestand van de webcam wordt na koppeling in het medisch dossier verwijderd.

E-mailadres
Emailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van het verzenden van: nieuwsbrieven vanuit Verloskundigenpraktijk, uitnodigingen voor voorlichtingsavonden van de verloskundigenpraktijk, uitnodigen deelname enquête t.b.v. evaluatie van de zorgverlening door de verloskundigenpraktijk. Dit geschiedt via beveiligde e-mail. Partner mailadres wordt in principe niet gebruikt.
Wanneer wij door cliënten documenten krijgen toegezonden voegen wij deze toe aan het medisch dossier. Wanneer wij vragen ontvangen per mail, zullen we deze rapporteren in het medisch dossier.

Orfeus app
De verloskundigenpraktijk biedt via de app ‘Orfeus voor zwangeren’ de mogelijkheid aan cliënten digitaal inzage in haar eigen medisch dossier te hebben, extra relevante informatie rondom zwangerschap en geboorte te ontvangen. Dit alles verloopt in een online veilige omgeving mbv account verificatie.


Inschrijven en afspraak maken
Indien u zich via onze website bij ons inschrijft, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier rechtstreeks ingevoerd in ons dossier Systeem Orfeus. Uw persoonsgegevens (naam, telefoonnummer, email en eerste dag laatste menstruatie) worden verwerkt om uw inschrijving af te kunnen handelen. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Praktijk van Verloskundigen en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Praktijk van Verloskundigen en van u om uw inschrijving te kunnen verwerken in het medisch systeem. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige zorg periode.
U kunt zich ook aanmelden door ons te bellen op telefoonnummer 046-4746000.

Foto’s op onze website
Het is mogelijk dat foto’s op onze website een verwerking van persoonsgegevens vormen. Dat is het geval als een persoon op de foto’s is afgebeeld. Voor zover nodig hebben de betreffende personen in vrijheid toestemming gegeven voor de publicatie van die foto’s. Daarmee bestaat voor Praktijk van Verloskundigen een gerechtvaardigd belang voor de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens. Dit belang bestaat uit het kunnen plaatsen van de foto’s op de website, het onderhouden van de website en het recht op vrijheid van meningsuiting. De foto’s worden getoond op de website zolang Praktijk van Verloskundigen de betreffende foto van toegevoegde waarde voor de website acht.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn
Het medisch dossier wordt volgens wettelijke bepaling Wet Geneeskundige behandelovereenkomst gedurende 15 jaar bewaard. Overige door uw verstrekte persoonsgegevens, voor bijvoorbeeld deelname aan voorlichtingsavonden, worden na gebruik vernietigd. Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 6 weken opgehangen in spreekkamer van de praktijk en aansluitend vernietigd.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. 
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik van permanente cookies 
Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Beveiliging

Praktijk van Verloskundigen Geleen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo is de website www.verloskundigengeleen.nl  onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verzending van persoonsgegevens vindt dus via een beveiligde verbinding plaats. Daarnaast worden e-mails verzonden door e-mailservers die specifiek beveiligd zijn voor de zorg. De overige technische bedrijven waar wij mee samenwerken zijn NEN7510 gecertificeerd. 

Verwerkers en andere derden
De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/persoonsgegevens worden verstrekt:
⟶  Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
⟶  Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
⟶  Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
⟶  Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is: Toestemming van de betrokkene; Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen; Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.
⟶  Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt. 

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER een land of internationale organisatie ten aanzien waarvan geen adequaatheidsbesluit is genomen, dan wel een land waarmee geen juridisch bindend en afdwingbaar instrument is gesloten

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
In sommige gevallen kunnen wij niet voldoen aan het totaal verwijderen van al uw gegevens omdat we een wettelijke bewaarplicht hebben. Daar zullen we u dan ook van in kennis stellen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 08-02-2021.